Bulletin 22 Januarie 2023

Ds Albé Theunissen
Tema: Geloof, Hoop & liefde
Teks: 1 Kor 13

Welkom by die erediens as deel van God se huisgesin.

VANDAG
09:00 Erediens
Deuroffers: Liefde Leef
KATEGESE
Tee na afloop van erediens in Skooltjie

MAANDAG 23 JANUARIE
18:00 Gemeentebediening

DINSDAG 24 JANUARIE
17:30 Liefde Leef bediening

VOLGENDE SONDAG 29 JANUARIE
09:00 Erediens
Deuroffers: Moslembediening
KATEGESE

Die Kerk kalenders het gekom en is beskikbaar by die Kerkkantoor gedurende kantoorure: Maandae 10:00-12:00 en Dinsdae tot Vrydae 09:00-12:00.

VERJAARSDAE 80+ jr:
Baie geluk aan almal wat verjaar
Seën, vrede en vreugde word U toegewens….

24/01 Rina Barnard
26/01 Christine Nelson
27/01 Rosina van den Heever

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Lidmate in siekeboë van ouetehuise en aftreeoorde.

Iemand siek of in die hospitaal?
Kontak asb vir ds Albé by 082 928 3561.

KATEGESE
Baie welkom aan al ons jongmense. Ons glo dat vanjaar Geestelik verrykend sal wees en dat ons almal nog nader aan ons Hemelse Vader sal groei.
Die graad 1 kinders moet saam met die res van die kinders in die Kerk bly na afloop van die diens, sodat hulle in hul onderskeie klasse ingedeel kan word.

Nuwe lidmate
WELKOM aan alle nuwe lidmate in Moedergemeente. Dis ons bede dat julle in Moedergemeente ‘n geestelike tuiste sal vind waar julle die Here se liefde beleef, en waar julle deur diensbaarheid en betrokkenheid geleentheid sal vind om die Heer se liefde uit te leef.
Mag julle saam met Moedergemeente groei in julle kennis van die Here en Sy Woord, en so ook in julle liefde vir Hom!
By die deure is ‘n vormpie vir nuwe intrekkers wat jy kan invul. Jy is ook welkom om ‘n draai by die kerkkantoor te maak (Maandae 10:00 – 12:00 en Dinsdae tot Vrydae 09:00 – 12:00), of om met ds Albé Theunissen kontak te maak (082 928 3561).

LIEFDE LEEF PROJEKTE:
Na Desember vakansie is ons spens redelik leeg. Daar is asseblief groot behoefte aan KOS vir die noodspens, bv.; koffie,suiker,tee,soutvleis, ontbytpap …
Enige ander skenkings van komberse, lakens, gordyne, handdoeke en klere sal ook waardeer word.
Baie dankie vir al die skenkings wat ons so getrou ontvang.

‘n Rand-‘n-jaar-projek
Die gedagte met rand-‘n-jaar-projek is dat jy , in die maand waarin jy verjaar, R1 vir elke lewensjaar wat die Here jou gespaar het, in ‘n koevert sit. Daardeur sê jy vir die Here dankie vir die lewe en vir nog ‘n jaar wat Hy jou gespaar het. (Dit is ‘n vrywillige saak. Jy mag natuurlik ook minder of meer as die R1 vir elke lewensjaar in die koevert sit).
Koeverte is in die portaal of by die Kerkkantoor beskikbaar en kan Sondae tydens die Erediens of in die week by die Kerkkantoor ingehandig word.

STILDIAKENBLIKKIES
Daar is weer Stildiakenblikkies by die deure beskikbaar, neem asb. Dit is ‘n deurlopende projek. U kan dit by die Kerkkantoor of die Kerk ingee wanneer dit vol is. Dankie vir u wonderlike ondersteuning met hierdie projek.

BANKBESONDERHEDE
NG Kerk Oudtshoorn
Nedbank Rek no.: 1752044630
Takkode: 175205

Leraar: Ds Albé Theunissen Sel: 082 928 3561 Epos: albe@moeder.co.za
Koster: Jan Engels Sel: 082 770 9995
Skriba: Elzanne Kruger Tel: 044 272 3130 Epos: skriba@moeder.co.za
Kantoorure: Maandae: 10:00 – 12:00; Dinsdae tot Vrydag: 09:00 – 12:00 WhatsAppnr 062 969 8718
Facebook: Oudtshoorn Moedergemeente Webwerf: www.moeder.co.za