Bulletin 4 – 16 November 2018

Ds Smuts Janse van Rensburg
Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here… (Ps 78:4)

VANDAG
09:00 NAGMAAL & Belydenisaflegging
Deuroffers: Tuishuis
Peuterkerk in Skooltjie tydens kerkdiens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 na kerkdiens.

DONDERDAG
09:00 Biduur Gottlandhuis
09:30 Biduur Tuishuis
17:30 Diensverhoudinge in die kerkkantoor.
18:30 Finanskommissie in die kerkkantoor.

VOLGENDE SONDAG, 11 November
09:00 Dankseggingsdiens
Deuroffers: Gottlandhuis
GEEN KATEGESE

SONDAG, 18 November
BIDDAG VIR BESKERMINGSDIENSTE
09:00 Erediens
Deuroffers: Gemeentefonds
Kategese: Fun & Fizzers

SONDAG, 25 NOVEMBER
09h00 Kinderdiens
Kinderdankofferkoeverte inhandig
Deuroffers: Dopelinge
10:00 Kategese afsluiting
19h00 KERSSANGDIENS
Deuroffers: Liefde Leef Kommissie

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R3 353-50
Deuroffers: R1 482-30
Getal lidmate in diens: 154 + inwoners van 2 ouetehuise

Belydenisaflegging
Tydens vanoggend se erediens lê 9 dooplidmate belydenis van geloof af. Ons verwelkom met ope arms hierdie jong lidmate:
Trevor Dodds
Anzel Calitz
Ruben Els
Danél Müller
Louis Lategan
Carla du Plessis
Christo van Deventer
Hanco van der Berg
Aiden Dempsey
Baie geluk ook aan hul ouers en grootouers! Ons deel in julle vreugde van (klein)kinders wat die Here dien! Ons nooi familie en vriende van die nuwe belydende lidmate om na die erediens tee en verversings in die braaikamer te geniet!

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:
04/11 Fred King, Millenniumpark 309
04/11 Ina Müller, Tuishuis W/S 57
05/11 Aletta Oosthuizen, Tuishuis Siekeboeg J
11/11 Ina Broodryk, Bellinganhof K115
11/11 Anna Olivier, Oxfordstraat 20
17/11 Hettie Muller, Tuishuis W/S 20

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Yvonne Jooste, Kwekery Woonstel No 3
Ben Stander, Draaistraat 60
Johan Oppel, Gottlandhuis
Ons bid vir al die siekes in die onderskeie siekeboë in ons dorp

Innige meegevoel aan:
Truia en Annelize van Heerden (St Saviour 45) met die afsterwe van Truia se suster.

Kerssangdiens Sondagaand 25 Nov 19:00
Ons nooi almal uit na die Kerssangdiens! Bring ook bure, vriende, kollegas en familie saam na hierdie besondere geleentheid van sang en aanbidding.
Bring jou eie kers. Dit is al gebruik om die Kerssangdiens af te sluit met kerslig. Onthou om jou kers (met kershouer) saam te bring!
Geskenke vir behoeftige lidmate. Ons herinner ook solank aan die geskenke vir behoeftige lidmate. Bring enige geskenk (ook nie-bederfbare kos) na die Kerssangdiens en plaas in die houers by deure. Dink in die gees van die Kersboodskap aan hulle wat minder bevoorreg is!
Tee en verversings na Kerssangdiens
Ons wil graag as gemeente die jaar op ‘n gesellige noot afsluit met ‘n koppie tee en verversings na die Kerssangdiens. Indien jy kan help met ‘n bordjie eetgoed of
help met teeskink, kontak asb vir Anita Koen 083 294 8739.

KERKRAADSVERGADERING
Onthou asb van die Kerkraadsvergadering Maandagaand, 26 November, om 18h00 in die Skooltjie.

ELJADA INSTITUUT
‘n Kerspartytjie word beplan vir Eljada op 15 Desember 2018. Kontant donasies of toiletware soos waslappies, tandepasta/borsels, ens word benodig. Skakel Miriam Bence by 0442727873. ‘n Baie groot Eljada dankie!!!!

NG Kerk Volmoed Vleisbasaar
Saterdag 24 November om 10:00 In die NG Kerk Volmoed Kerksaal. Kiosk open reeds om 09:00: Hotdogs, Hamburgers, Poeding, Pannekoek, Koeldrank, Koffie, Tee. Navrae: Clara Mulder 084 504 3377

KERSMARK 5 – 8 DESEMBER 2018
WO – VR 9:30 – 19:00 en SA 9:00 – 16:00   TEETUIN & AANDETES BESKIKBAAR. SIEN JOU DAAR!

KERSMARK TEETUIN (5-8 Des)
Ons het dringend hulp nodig by teetuin tydens Kersmark. Indien jy behulpsaam kan wees met die maak van eetgoed of diensbeurte, kontak asb ssm vir Mariaan van Rensburg 082 319 7733.

Kersmark
Verseker jou spasie by hierdie jaar se mark, kry jou aansoekvorm by kerkkantoor / kleinkarookersmark@gmail.com. Aansoeke sluit 16 November. Gebruik hierdie kans om jou produkte as bekostigbare geskenke aan te bied.

GEBEDSVERSOEKE: MISSIE JAPAN

Dank die Here saam met ons vir
• ‘n Geseënde Oktobermaand, propvol bedienings-geleenthede.
• Baie sinvolle ontmoetings by o.a. RCJ sinode, plaaslike kerk-piekniek.
• Goeie preek-geleentheid in Okayama, met verrykende tye saam ná die erediens.
• Carina se ouers, Tobie en Annalie de Wet, wat ons ondersteun en bemoedig op baie maniere.
• Volgehoue finansiële- en gebeds-ondersteuning vanuit SA’e gemeentes en individue, asook wyer. Dit bly wesenlik belangrik vir ons voortgaande werk hier.

Vra vir die Here se sorg & genade vir
• Carina se tuisskool dagtake en gasvryheids-bediening veral vir kinders in ons buurt.
• Stéphan se klasgee, interaksie met kollegas en studente, velerlei kerklike verantwoordelikhede.
• Sy aanbieding van seminare en preke in Hiroshima (3-4 Nov), Okinawa (17 Nov.) en Okayama (25 Nov.), asook by ‘n spesiale symposium saam met ‘n Lutherse kweekskool in Kobe (16 Nov).
• Rigting-gewende gesprekke met RCJ Shikoku Ring en ons plaaslike gemeente in Kobe, oor ons (Stéphan en Carina se) toekomstige rol en bedieninge.
• Missie Japan bestuur se belangrike gesprekke met die Du Rands, begin Nov.