Bulletin 3-16 Junie 2018

Ds Smuts Janse van Rensburg: As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is. (Joh 13:35)

VANDAG
BIDDAG VIR EKOLOGIE
09h30 Erediens
Deuroffers: Gemeentehulpfonds
Peuterkerk in Skooltjie tydens erediens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 na kerkdiens.
Belydenisklas na erediens.
Tee na afloop van die erediens.
Ons gemeente se Liefde Leef kommissie vertel vanoggend hoe ons gemeente prakties die Here se liefde laat leef.

MAANDAG
Ds Smuts doen huisbesoek in wyk 33

DONDERDAG
09h30 Bybelstudie by Tuishuis

SONDAG, 10 JUNIE
BIDDAG VIR JEUG EN KATEGESE
09h30 Erediens
Deuroffers: Jeugwerk
GEEN KATEGESE
Bertine Malan preek Sondag, 10 Junie. Die nuwe sendelinge, Elmar en Nadine Du Randt lewer hul getuienis.

DONDERDAG, 14 JUNIE
09h00 Bybelstudie by Gottlandhuis

SONDAG, 17 JUNIE
BIDDAG VIR BLINDES
VADERSDAG
09h30 Lofprysingsdiens
Deuroffers: Bediening Dowes

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R5 131-50
Deuroffers: R1 321-80
Getal lidmate in diens: 260 + inwoners van 2 ouetehuise

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:
04/06 Estelle Banfield, Gottlandhuis K11
10/06 Danie van der Westhuizen, St Georgesstraat 25
12/06 Web Broodryk, Bellinganhof K115
15/06 Liena Phister, Tuishuis W/S 39

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Han van Popering, Hoogstraat 303
Johanna Claassen, Eldorado 63
Renier O’Neale, Swartsingel 18
Willie Grundling, Hoogstraat 205
Kobus le Roux Riempie Village No 4
Wilna Bothma, Gottlandhuis K 26
Coreen Barnard, Tuishuis 36
Japie Kritzinger, Oudtshoorn Aftreeoord 5
Brenda Dicker, Elizabeth Hof No 6
Rina Malan, Tuishuis W/S 42

Bidure Tuishuis en Gottlandhuis
07 Junie Tuishuis 09:30
14 Junie Gottlandhuis 09:00
21 Junie Tuishuis 09:30

‘n Rand-‘n-jaar-projek
Die gedagte met die rand-‘n-jaar-projek is dat jy, in die maand waarin jy verjaar, R1 vir elke lewensjaar wat die Here jou gespaar het, in ‘n koevert sit. Daardeur sê jy vir die Here dankie vir die lewe en vir nog ‘n jaar wat Hy jou gespaar het. (Dit is ‘n vrywillige saak. Jy mag natuurlik ook minder of meer as R1 vir elke lewensjaar in die koevert sit.) Koeverte is in die portaal of by die kerkkantoor beskikbaar en kan Sondae tydens die erediens of in die week by die kerkkantoor ingehandig word.
1,187 Verjaarsdagviering per jaar in Moedergemeente
58,236 Jare oud is ons in NG Moedergemeente
15 Aantal Verjaasdag Dankbetuigings reeds ontvang
R2,565.00 Bydrae tot Rand-‘n-Jaar Projek

Atlete vir Christus kom kuier
Die Atlete vir Christus van die Universiteit Stellenbosch wat al vir 43 jaar bestaan en wat fondse insamel vir die verspreiding van geestelike lektuur, kom kuier op Oudtshoorn oor die naweek van 13-16 Julie. Hulle draf hierdie jaar van Langebaan, deur die Karoo en Klein Karoo, tot op Mosselbaai. Die fondse wat hulle hierdie jaar deur borgskappe insamel, gaan vir geestelike lektuur in gevangenisse. Hierdie energieke jong gelowiges se leuse is “Ons hardloop, sing en gesels Christus.” Hulle sal o.l.v. hulle toerpa, ds Dave Viljoen, in ons erediens optree op Sondag 15 Julie, DV.
Ons soek slaapplek vir die studente oor die naweek! EN As iemand vir hulle as groep (24 lede) ‘n ete wil voorberei (‘n ontbyt of aandete), sal dit van groot hulp wees! Kontak asb vir ds Smuts 044 279 1679

LIEFDE LEEF PROJEK:
Daar is groot behoefte aan KOS vir die noodspens, bv: Koffie, suiker, tee, soutvleis, ontbytpap, konfyt, ens. Baie dankie vir al die skenkings wat ons so getrou ontvang.

STILDIAKENBLIKKIES
Daar is weer Stildiakenblikkies by die deure beskikbaar, neem asb. Dit is ’n deurlopende projek. U kan dit by die kerkkantoor of die kerk ingee wanneer dit vol is. Dankie vir u wonderlike ondersteuning met hierdie projek.

VLOERPOLEERDER
Staan daar dalk een by jou wat jy nie meer gebruik nie? Indien wel, skakel asb die koster of die skriba.

KALENDER
Let asb daarop dat die bankbesonderhede voor op die 2018 kalender is en die ds, skriba, koster en orrelis se besonderhede agter op.
BANKBESONDERHEDE
NG Kerk Oudtshoorn, Nedbank
Rek no 1752044630,
Takkode 175205

NUWE INTREKKERS
Indien u ‘n nuwe intrekker in ons gemeente is of by ons gemeente wil inskakel – baie welkom! U moet asb die kaartjie vir nuwe intrekkers by die deur invul en by die offergawe sakkie of kerkkantoor pos. ’n Leraar sal u dan so gou moontlik besoek.

Siekes
Ons vra vriendelik dat u die kerkkantoor en/of leraars in kennis sal stel wanneer lidmate gehospitaliseer word. Ons gemeente het ‘n bedieningspan wat lidmate in hospitale besoek, bemoedig en bedien.

LIDMAAT GEGEWENS:
Stel asb die kerkkantoor in kennis indien u epos, selnr, telefoonnr of adres verander.

TOEKOMS VAN HOOGSTRAAT PASTORIE NA DS GERRIT SE AFTREDE:
Ons wil graag ‘n kommissie saamstel om ondersoek in te stel na bg. Enigeen wat iemand wil benoem of self op die kommissie wil dien kan ds Smuts of die Skriba kontak.

BOEK: EK WIL NET SÊ ….
Enige pluimpies of klagtes kan in dié boek geskryf word. Gedurende die week is die boek in die kerkkantoor en Sondae in die konsistorie.

Om oor na te dink
Dit maak nie saak hoe lank jy lewe nie, maar wel hoé. (Philip James Baily)