Bulletin 29 Julie – 5 Augustus 2018

Welkom by die erediens as deel van God se huisgesin.

Ds Gerrit van Schalkwyk: HOE KYK EK IN DIE SPIEëL? Jakobus 1:19-27

VANDAG
09h30 Erediens
Deuroffers: Gemeentebediening
Peuterkerk in Skooltjie tydens erediens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 na kerkdiens.
Belydenisklas na erediens by ds Gerrit
Tee na afloop van die erediens.
Ds Smuts lei vandag die erediens in Kangovalleie.
16:00 e.v. Ringsitting by Park Gemeente. Bid asb vir ons afgevaardigdes en die ringsitting.

MAANDAG
Ringsleraars byeenkoms (in aansluiting by ringsitting)

DONDERDAG
09h30 Bybelstudie by Tuishuis

VRYDAG
06h30 Biduur

VOLGENDE SONDAG
Ringskanselruiling
09:30 Erediens – ds Wilmar Matthee (Noord Gemeente)
Ds Smuts lei die erediens in Wes Gemeente
Deuroffers: Getuienis
11h15 Kategete vergadering

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R5 538-10
Deuroffers: R1 079-90
Getal lidmate in diens: 234 + inwoners van 2 ouetehuise

Op ‘n Kerkraadsvergadering is die vlg persoon benoem as kerkraadslid:
Elize du Plessis – Ondervoorsitter: Jeugkommissie

GEBEDSGELEENTHEID
Vrydag 3 Augustus om 06h30 is ons maandelikse gebedsgeleentheid in die Skooltjie

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:
01/08 Christa Ellis, Milleniumpark Siekeboeg

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Johanna Claassen, Eldorado 63
Jacques Bruwer, Williamstraat 3
Lisbé de Villiers, Noordstraat 108
Marius Botha, Noordstraat 11
Antoinette Gerber, Langenhoven Village Nr 3
Stephen Keyser, Oudtshoorn aftreeoord 57
Karin Louwrens, Villa Fonté 14
Anneke Vlok, Tuishuis W/S 20
Rita Grundlingh, Tuishuis

Bidure/Bybelstudie Tuishuis en Gottlandhuis
Don 2 Aug 09:30 Tuishuis
Don 16 Aug 09:00 Gottlandhuis
Don 23 Aug 09:30 Tuishuis
Don 30 Aug 09:00 Gottlandhuis
Don 6 Sept 09:30 Tuishuis
Don 13 Sept 09:00 Gottlandhuis
Don 20 Sept 09:30 Tuishuis

VERLOF
Ds Gerrit moet al sy opgehoopte verlof neem voor einde November. Hy is met verlof 31/7 – 27/9. In geval van nood of dood, of as jy met ‘n bedienaar van die Woord wil gesels, kontak ds Smuts (044 279 1679 / 082 921 6854).

Sondag 12 Augustus
Onthou asb dat daar agv die Klein Karoo Klassique op Sondag, 12 Augustus, nie ‘n erediens in die kerkgebou sal wees nie. Daar word wel ‘n erediens in Tuishuis gehou waar alle lidmate welkom is. Lidmate wat nie die erediens in Tuishuis bywoon nie, word aangemoedig om ‘n erediens in ‘n ander gemeente van ons Ring by te woon.

Augustus – Getuienismaand
Moedergemeente is geroep om die Here se liefde te lééf! Ons laat leef Sy liefde ook deur ons getuienis na buite. In Augustus fokus ons op ons roeping om getuies vir die Here te wees.

Sondag 19 Augustus
09:30 Sendeling, dr Kobus van Zyl, lei die erediens
16:00 – 17:30 Dr van Zyl lei gesprek en rus ons toe om as voorbidders ons roeping tot getuies uit te leef. Almal is baie welkom by hierdie byeenkoms in die Skooltjie!

GEMEENTEKAMP: 9 – 11 NOVEMBER
Almal wat belangstel om te gaan kamp, moet asb hul epos adresse aan ds Gerrit stuur by gvs74@xsinet.co.za sodat hy die nodige inligting aan u kan deurgee.

OGGENDTEE SAAM MET ADRI VLOK
Tema : Hoe verbreek ek die houvas van iets of iemand in my lewe?
Datum: Saterdag, 1 September’18
Plek : NGK Volmoed Kerksaal
Tyd : 10h00 vir 10h30
Koste : R100-00 p.p.
Kaartjies is beskikbaar by u Gemeente se Kerkkantoor.

NG Moedergemeente bied aan:  TRAILRUN & PRETSTAP/DRAF vir Bybelsin  wildskamp tussen veldblomme en diere.  Almal ontvang ‘n medalje

SATERDAG, 15 SEPTEMBER 2018:  Tsumkwe, tweede ingang by stoor aan linkerkant.
(16km op De Rust-pad. Hou asb in gedagte dat daar steeds padwerke is wat u reistyd gaan vertraag)

Afstande & Wegspringtye
±21km Trailrun 7H30
10km Trailrun 8H30
5km Stap / Draf 9H00

Trailrun se inskrywings moet vooraf gedoen word. Navrae: moedergemeenteodn@gmail.com

5km STAP / DRAF INSKRYWINGS VANAF  7H00 – 8H30

INSKRYWINGSFOOI
±21km Trailrun Volwassenes: R100-00
10km Trailrun Volwassenes: R80-00 ; Hoërskool Kinders: R50-00
5km Stap / Draf Volwassenes: R50-00 ; Kinders: R20-00

Gelukkige trekkings sal 10:30 begin!
Daar sal ook pryse vir die wenners van die onderskeie afdelings wees.

NAVRAE: Jodi 0823756770 of Riaana 0845839146 of Kerkkantoor 0442723130
Koffie/tee, koeldrank, jaffels, roosterkoeke, pannekoek & poeding te koop
Sien julle daar, dit gaan lekker wees!

HELP ASB!!!!!!!!!!!!!!!! PRETSTAP, 15 SEPTEMBER
Waterpunte : Indien u besigheid belangstel om ‘n waterpunt te borg en beman, skakel asb vir Jodi – 0823756770 / die kekkantoor by 0442723130.

Gelukkige trekkings : Ons is asb dringend op soek na pryse vir gelukkige trekkings. Indien u kan help, skakel asb Ds Gerrit by 0828782954 / Ds Smuts by 0829216854/ kerkkantoor by 0442723130.

Poedings : Indien daar mense is wat poedings of vla kan skenk skakel asb die kekkantoor by 0442723130.

Pannekoek : Ons benodig asb baksters, en deeg-aanmakers

Inskrywings en verkope: Daar word ook mense benodig by inskrywings en verkope.

Ons kan dit nie sonder julle hulp doen nie.

NG Moedergemeente Rand-‘n-Jaar-Projek
1,187 Verjaarsdagviering per jaar in Moedergemeente
58,236 Jare oud is ons in NG Moedergemeente
25 Aantal Verjaarsdag Dankbetuigings reeds ontvang – R3,735.20 Bydrae tot Rand-‘n-Jaar Projek

Om oor na te dink
Die lewe is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie.
Dis hoe dit is.
Hoe jy daarmee omgaan, is wat die verskil maak.
(Virginia Satir)