Bulletin 21 Oktober – 3 November 2018

Ds Smuts Janse van Rensburg
“Julle is die lig vir die wêreld….. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en die Vader wat in die hemels is, verheerlik.” Matt 5: 14 & 16

VANDAG
09:00 Erediens
Deuroffers: Gemeentefonds
Peuterkerk in Skooltjie tydens kerkdiens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 na kerkdiens.
Belydenisklas na erediens
GEEN tee na afloop van erediens.

DONDERDAG
09:30 Biduur Tuishuis
17 :15 Erediensbeplanningsvergadering

VOLGENDE SONDAG, 28 Oktober
HERVORMINGSFEES
09:00 Oorwinningsdiens
Deuroffers: KANSA

MAANDAG, 29 Oktober
17:30 Gemeentebediening
18:30 Eiendomskommissie

WOENSDAG, 31 Oktober
17:30 Aanneming: Belydenisklas in die kerk. By hierdie geleentheid ontmoet die katkisante lede van die Jeugkommissie en die kerkraad.

DONDERDAG, 1 November
09:00 Biduur Gottlandhuis
17:15 Diensverhoudinge
18:00 Finanskommissie

VRYDAG, 2 November
06:00 Biduur

SONDAG, 4 November
09:00 Belydenisaflegging
NAGMAAL
Deuroffers: Tuishuis

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R4 599-70
Deuroffers: R1 030-30
Getal lidmate in diens: 305 + inwoners van 2 ouetehuise

Bidure/Bybelstudie Tuishuis en Gottlandhuis:
Don 25 Okt 09:30 Tuishuis
Don 1 Nov 09:00 Gottlandhuis
Don 8 Nov 09:30 Tuishuis

VERLOF
Ds Gerrit moet al sy opgehoopte verlof neem voor einde November. Hy is met verlof 10 – 31 Oktober. In geval van nood of dood, of as jy met ‘n bedienaar van die Woord wil gesels, kontak ds Smuts (044 279 1679 / 082 921 6854).

BASAAR
Dit was ‘n geseënde basaar. Alle eer aan ons Hemelse Vader. Baie dankie…

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:
24/10 Rina Bekker, Tuishuis W/S 35
31/10 Barry Roeland, H van Heerden Boulevard 393
01/11 Rona Barnardt, Millennium Park 100
02/11 Sanet Hanekom, Tuishuis

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Yvonne Jooste, Kwekery Woonstel No 3
Nettie van Zyl, Jonkerstraat 17
Naas Barnardt, Caves Aftreeoord Nr 2
Al ons lidmate in siekeboë

Innige meegevoel aan:
Ruby Boshoff, Joubertstraat 16, met die afsterwe van haar moeder.

ELJADA INSTITUUT
‘n Kerspartytjie word beplan vir Eljada op 15 Desember 2018. Kontant donasies of toiletware soos waslappies, tandepasta/borsels, ens word benodig. Skakel Miriam Bence by 0442727873. ‘n Baie groot Eljada dankie!!!!

TEEDIENSBEURTE
Ons het asb u hulp nodig Sondae met tee skink. Kontak asb vir Anita Koen by 0832948739.

KERSMARK
5 – 8 DESEMBER 2018