Bulletin 18 November – 1 Desember 2018

Ds Gerrit van Schalkwyk:   Tema: Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.  Teks: 1 Kor. 10:20

VANDAG
BIDDAG VIR BESKERMINGSDIENSTE
09:00 Erediens
Deuroffers: Gemeentefonds
Kategese: Fun & Fizzers Graad 1-10 in CJV saal tydens erediens

DINSDAG
18h00 Pastoriekommissie vergadering in die Skooltjie.

VOLGENDE SONDAG, 25 NOVEMBER
09h00 Kinderdiens
Kinderdankofferkoeverte inhandig
Deuroffers: Dopelinge
10:00 Kategese afsluiting
19h00 KERSSANGDIENS
Deuroffers: Liefde Leef Kommissie
Geskenke vir Behoeftige Lidmate

MAANDAG, 26 NOVEMBER
18H00 Kerkraadsvergadering

SONDAG, 2 Desember
1ste Advent
09:00 Erediens
Deuroffers: Eljada Instituut

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R4 091-40
Deuroffers: R1 210-70
Getal lidmate in diens: 135 + inwoners van 2 ouetehuise

LIEFDE LEEF HOSPITAAL PROJEK
Raak asb betrokke!
Ons benodig:
– Gebreide blokkies 10cm x 10cm
– Wol
– Nuwe waslappe & seep
– Ou nagklere, pantoffels en kamerjasse
– Gebed
Patrone beskikbaar vir keppies & kousies. Ellen Marais sorg dat als verantwoordelik uitgedeel word en niks wegraak nie.

KERKRAADSVERGADERING
Onthou asb van die Kerkraadsvergadering Maandagaand, 26 November, om 18h00 in die Skooltjie.

Die skriba is met verlof vanaf 19 – 23 November. Danie Niemand sal in haar plek aflos. Die kantoor sal slegs op Maandag, Woensdag en Vrydag van 9 – 11 vm oop wees.

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:
18/11 Emily Spies, Tabakstraat 12
19/11 Nelie Coetzer, Martinique Woonstel Nr 06
20/11 Eben Strydom, Tuishuis W/S 66
22/11 Hannah Nortjie, Tuishuis W/S 9
27/11 Anna Nortier, Bellinganhof K232 1ste vloer
27/11 Koos Pieterse, St Saviourstraat 65
28/11 Hilda Zeelie, Gotlandhuis K24
01/12 Baas Rademeyer, Swartsingel Nr 4A

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Callie Boshoff, Eldorado 89
Patsy Fourie, St Georgesstraat 176
Nadine Smal, JJJ HOF 8
Sidney Stander, Badenhorststraat 06
M de Koker, Hoogstraat
Johan Appel, Gottlandhuis
Ulrich Swart, St Georgesstraat 178(1)
Louis Lategan, Van Wykskraal
Ons bid vir al die siekes in die onderskeie siekeboë in ons dorp

Innige meegevoel aan:
Naas Barnard (Caves Aftreeoord) met afsterwe van sy suster.
Lucia van Tonder (Oggendgloed Woonstel Nr 5) met afsterwe van haar broer.
Erna van der Merwe (Provinsiale Padkamp 497) met afsterwe van haar swaer.
Botha familie, met die afsterwe van Magriet Botha. Haar roudiens is Vrydag, 23 November, om 11vm by die Caves Aftreeoord.

ELJADA INSTITUUT
‘n Kerspartytjie word beplan vir Eljada op 15 Desember 2018. Kontant donasies of toiletware soos waslappies, tandepasta/borsels, ens word benodig. Skakel Miriam Bence by 0442727873. ‘n Baie groot Eljada dankie!!!!

NG Kerk Volmoed Vleisbasaar
Saterdag 24 November om 10:00 In die NG Kerk Volmoed Kerksaal. Kiosk open reeds om 09:00: Hotdogs, Hamburgers, Poeding, Pannekoek, Koeldrank, Koffie, Tee. Navrae: Clara Mulder 084 504 3377

Kerssangdiens Sondagaand 25 Nov 19:00
Ons nooi almal uit na die Kerssangdiens! Bring ook bure, vriende, kollegas en familie saam na hierdie besondere geleentheid van sang en aanbidding.
Bring jou eie kers. Dit is al gebruik om die Kerssangdiens af te sluit met kerslig. Onthou om jou kers (met kershouer) saam te bring!
Geskenke vir behoeftige lidmate:  Ons herinner ook solank aan die geskenke vir behoeftige lidmate. Bring enige geskenk (ook nie-bederfbare kos) na die Kerssangdiens en plaas in die houers by deure. Dink in die gees van die Kersboodskap aan hulle wat minder bevoorreg is!
Tee en verversings na Kerssangdiens:  Ons wil graag as gemeente die jaar op ‘n gesellige noot afsluit met ‘n koppie tee en verversings na die Kerssangdiens. Indien jy kan help met ‘n bordjie eetgoed of help met teeskink, kontak asb vir Anita Koen 083 294 8739.

NG Moedergemeente Finansiële posisie JTD
Baie dankie vir almal se bydraes, harde werk en natuurlik die belangrikste – ondersteuning van Moedergemeente se basaar. Alle syfers is nog nie gefinaliseer nie, maar dit lyk of ons op so ±R110 000 sal eindig. Hiermee ‘n opsomming van ons Februarie – Oktober 2018 inkomstes & uitgawes. Ons het ‘n opgelope verlies van R283 606.66 teenoor ons JTD begrote verlies van R321 480. Ongelukkig krimp ons beleggings steeds. Aangesien ons uitgawes die inkomste oorskrei, het ons geen ander keuse as om hierdie tekorte uit reserwes te dek nie.

KERSMARK 5 – 8 DESEMBER 2018
WO – VR 9:30 – 19:00 & SAT 9:00 – 16:00
TEETUIN & AANDETES BESKIKBAAR. SIEN JOU DAAR!

Kersmark Teetuin (5-8 Des)
Ons het dringend hulp nodig by teetuin tydens Kersmark. Indien jy behulpsaam kan wees met die maak van eetgoed of diensbeurte, kontak asb ssm vir Mariaan van Rensburg 082 319 7733.

Kersmark
Verseker jou spasie by hierdie jaar se mark, kry jou aansoekvorm by kerkkantoor / kleinkarookersmark@gmail.com
Aansoeke sluit 16 November. Gebruik hierdie kans om jou produkte as bekostigbare geskenke aan te bied.

Leraar:   Ds Gerrit van Schalkwyk:           Tel: 0442791751   :   Sel: 0828782954
Leraar:   Ds Smuts Janse van Rensburg: Tel: 0442791679  :   Sel: 0829216854
Kerkkantoor:  Tel: 0442723130 : Kantoorure: Maandag – Vrydag: 09h00 – 11h00
Faks: 0865613247   :   Epos: ngoud@mweb.co.za   :    www.moeder.co.za